Logo Agenthia

Quines són les condicions per vendre un pis de protecció oficial?

1.jpg

Els habitatges de protecció oficial són promocions immobiliàries declarades per l'administració pública. Tenen com a objectiu garantir l'accés de totes les persones a un habitatge digne.

Qui pot vendre un HPO?

Encara que en principi tot propietari d'un HPO el pot vendre, només es podrà vendre el pis si han passat 10 anys des de la data d'adquisició. A més, el preu de venda d'aquest habitatge no pot ser superior al que estableix la llei. Però aquí no acaben els requisits de venda, ja que el comprador de l'HPO també ha de complir uns requisits per adquirir-lo:

  • Ha d'utilitzar l'habitatge com a residència habitual.
  • No ha de disposar d'altres immobles en propietat.
  • La seva renta no pot superar 5,5 vegades l'IPREM, un indicador que actualitza l'estat.

Es pot vendre un HPO si fa menys de 10 anys que s'ha adquirit?

En cas que faci menys de 10 anys que s'ha adquirit el pis només es podrà vendre en els següents casos:

  • Canvi de lloc residència per treball.
  • Increment dels membres d'unitat familiar.
  • Per necessitat d'un membre major de 65 anys.

Si decideixes vendre un pis de protecció oficial sense complir amb algun d'aquests requisits hauràs de tornar tots els ajuts rebuts a més dels interessos legals corresponents al període.

  • Comparteix