Logo Agenthia

Avís Legal

1. Informació Corporativa


En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que Aquesta pàgina web és propietat de AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L., amb C.I.F. B55183685 amb domicili a Gran via de Jaume I, 74, 17001 Girona, (Girona) i amb les següents dades de contacte: 972183237 / info@agenthia.com.

2. Protecció de Continguts


L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. en aquesta pàgina Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o "look and feel": marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets.

En cap cas, l'accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d'ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.

Queda totalment prohibida la utilització d'aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d'explotació del Lloc Web.

Sense perjudici de tot l'esmentat anteriorment, si l'usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ho ens ho faci saber al més aviat possible.

3. Accés i Ús del Lloc Web


Tant l'accés al Lloc Web com l'ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L., de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l'ús de versions no actualitzades del sistema.

4. Enllaços a tercers


En aquest Lloc Web es poden utilitzar enllaços a altres pàgines web. AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a la qual es té accés des d'aquest Lloc Web, pàgines a les quals l'interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.

De la mateixa manera, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l'usuari, eximint igualment AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s'ha descrit anteriorment.

5. Xarxes Socials


L'informem que AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d'activitats, productes o serveis de AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L., així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il•lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. consideri no apropiats.
- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, AGENCIA D'EDIFICIS I SOLARS AGENTIA, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

6. Modificacions del AVÍS LEGAL, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.


El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l'obligació, per part de l'usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l'existència de canvis, prenent com a referència la data de l'última actualització.