Logo Agenthia

Experts en lloguers i administració a Girona

GESTIÓ COMERCIAL


Assessorem a promotors, propietaris, compradors i arrendataris en el procés de comercialització d’immobles, d’acord amb les seves necessitats. Busquem la ubicació més adient per al desenvolupament de l’activitat empresarial dels nostres clients. Exercim l’activitat d’intermediació tant en la compravenda com en l’arrendament de qualsevol tipus d’immoble, ja sigui d’obra nova o de segona mà. Definim l’estratègia de comercialització més adequada per a cada immoble.
Realitzem totes les gestions necessàries per atorgar les escriptures de compravenda i les gestions posteriors fins a la inscripció en el Registre de la Propietat.

ADMINISTRACIÓ DELS ARRENDAMENTS

Gestió econòmica:

 • Emissió i cobrament de rebuts.
 • Confecció i pagament de liquidacions el dia 10 de cada mes.
 • Ingressos i rescats de fiances i garanties addicionals.
 • Pagament de despeses amb càrrec a les liquidacions.
 • Revisions i actualitzacions de renda.
 • Control de la morositat.
Gestió administrativa:

 • Atenció i resolució de consultes i reclamacions d’arrendataris i propietaris.
 • Custodia de documents.
 • Selecció d’arrendataris.
 • Negociació i confecció de contracte i de qualsevol altre documentació necessària durant la vigència de l’arrendament fins a la seva resolució.
 • Seguiment de l’aplicació i execució de les clàusules contractuals.
 • Reclamació extrajudicial d’impagaments.
 • Acompanyament al client en cas de judici.
 • Assistència al llançament.
 • Confecció i signatura de les resolucions de contracte i comprovació de l’estat de l’immoble, possibilitant l’assistència del pro- pietari si és del seu interès.
 • Seguiment d’ocupació.
 • Proposta d’assegurança.
 • Comunicació de sinistres a l’agent assegurador.
 • Contractació i alta dels subministraments de l’immoble.
 • Tràmits de cessió de la titularitat dels subministraments.
Gestió de manteniment:

 • Inspecció de l’immoble.
 • Gestió d’incidències per reparacions, actuacions i adequacions ordinàries i extraordinàries dels immobles.
 • Sol·licitud de pressupostos a industrials.
 • Seguiment i comprovacions de les reparacions.
 • Informe de manteniment correctiu i preventiu de l’immoble.