Logo Agenthia

Quines responsabilitats té el president d'una comunitat de propietaris?

1.jpg

Segons la llei de Propietat Horitzontal: 'el president és un copropietari que ostenta legalment la representació de la Comunitat, dins i fora de judici en tots els aspectes que li afectin'. La mateixa llei indica que el president ha de complir amb els mandats, actuar amb diligència i respectar i executar els acords pactats amb la Junta de Propietaris.

Dit això, és responsabilitat del propietari:

  • Convocar la Junta de Propietaris. El president és qui ha de convocar Junta de Propietaris, indicant degudament l'ordre del dia, la data, el lloc i l'hora de celebració de la reunió. Quan cregui necessari o quan ho demanin un 25% dels propietaris, també pot convocar Juntes Extraordinàries.
  • Tancar actes. Cada cop que hi hagi una reunió, el president és l'encarregat de tancar l'acta. Sempre ha d'incloure la seva firma.
  • Representar judicialment la comunitat. Com que una comunitat de propietaris no té una personalitat jurídica pròpia, és el president qui l'ha de representar en tota acció judicial, sempre i quan tingui el consentiment de la Junta de Propietaris.
  • Exigir judicialment el pagament de deutes. El president ha de revisar periòdicament el certificat de l'estat de deutes i, en cas que hi hagi propietaris morosos, fer els tràmits legals necessaris.
  • Representar la comunitat en la contractació d'obres i serveis. El president és també el responsable de firmar tots els contractes d'instal·lació i/o manteniment (neteja, consergeria, jardineria, ascensors...).
  • Assumir les funcions de secretari i d'Administrador de finques. Per norma general, aquestes dues funcions les ha d'exercir el president, a no ser que els Estatuts o la Junta de Propietaris, per acord majoritari, dictaminin el contrari.
  • Evitar situacions molestes. En cas que un veí dugui a terme activitats prohibides o molestes (fer soroll, fumar en espais comuns, ús indegut de les instal·lacions... el president, ja sigui per iniciativa pròpia o per petició de qualsevol dels propietaris o inquilins, ha d'iniciar les accions judicials que procedeixin.

Ara ja ho sabeu, si mai us toca ser presidents de la vostra comunitat, no us oblideu de cap d'aquestes funcions!

  • Comparteix