Logo Agenthia

Què tenir en compte per realitzar un contracte d'arrendament?

1.jpg

Un contracte de lloguer és un document en el qual l'arrendador i l'arrendatari signen un acord en el qual s'especifica que l'arrendador cedeix la utilització i el gaudi d'un immoble a l'arrendatari durant un període de temps i a canvi d'un pagament. La durada d'aquest contracte s'estableix a l'inici del mateix i es decideix de mutu acord entre les dues parts afectades.

Els contractes poden ser inferiors o superiors a 5 anys. En el primer cas, es podrà prorrogar el contracte de manera anualfins a arribar als 5 anys amb l'opció de cancel·lar la pròrroga en qualsevol moment avisant a l'arrendador amb un mes d'antelació. En el cas que el contracte sigui superior a 5 anys, quan s'arribi a aquesta data, finalitzarà l'arrendament el dia assenyalat en el contracte.

Però, què s'ha d'incloure en el contracte? De manera genèrica els contractes han d'incloure la següent informació:

  • Dades personals de l'arrendador i de l'arrendatari (nom, cognoms, DNI, telèfon de contacte, e-mail i domicili).
  • Identificació de l'immoble que es lloga (direcció, ús, etc.).
  • Durada de l'arrendament.
  • Quantitat a pagar de manera mensual i pagament inicial.
  • Clàusules específiques que s'hagin acordat prèviament entre ambdues parts.

Finalment, en el cas que s'hagi de pagar una fiança, aquesta no pot augmentar durant els 5 primers anys, però passat aquest temps, si el contracte es prorroga, l'arrendador podrà demanar una quantitat major.

  • Comparteix