Logo Agenthia

Els costos que genera canviar les escriptures d'un habitatge

1.jpg

  • Impostos

El canvi d'escriptures es relaciona directament amb dos impostos: l'Impost de Transmissions Patrimonials i l'impost d'Actes Jurídics Documentats. El primer s'ha de pagar a la comunitat autònoma en la qual es trobi l'immoble, i l'import varia en funció del preu escripturat i depenent de cada comunitat. En canvi, el segon és sempre de l'1 per cent del valor total de l'habitatge.

  • Plusvàlua Municipal

D'aquest impost, en principi, se n'ha d'encarregar el venedor, i varia a cada població segons l'ajuntament del que es tracti. La quantitat a pagar és sobre l'increment del valor dels terrenys, és a dir, sobre la diferència entre el valor de compra i el valor de venta.

  • Quotes notarials

La funció notarial s'ha de pagar a través dels aranzels notarials. La part positiva és que els costos són fixos per a tot Espanya, de manera que tots els notaris cobren igual per realitzar un mateix servei. Això assegura l'accés de tots els ciutadans a l'assistència preventiva que presten els notaris.

  • Quotes de registre

Quan inscrius l'immoble al Registre de la Propietat perquè quedi constància pública de que aquella casa és teva, també s'ha de pagar. Les quotes estan fixades per llei i depenen del preu de la compravenda. Aquest tràmit no és obligatori, però es recomana fer-lo perquè l'habitatge sigui teu amb totes les seves conseqüències i evitar problemes en un futur.

  • Quotes de gestoria

Si decideixes contractar un gestor, per suposat hauràs de pagar-lo. En aquest cas, però, ell t'estalviarà un piló de mals tràngols, ja que s'encarregarà de tots els tràmits mencionats anteriorment (inscripció al Registre, paga d'impostos, tramitació de les escriptures, etc.). El que et cobri dependrà de les tarifes de cada gestoria.

¡Esperem que aquesta informació us sigui de gran ajuda!

  • Comparteix