Logo Agenthia

Tot el que cal saber de l'usdefruit

1.jpg

Si l'usufructuari és una persona física, l'usdefruit pot ser de termini limitat, és a dir, s'estipula la seva durada, i, per tant, té un final (per exemple, 40 anys), o pot ser per a tota la vida de l'usufructuari. En el cas que aquest sigui un poble o una societat, la durada màxima no podrà superar els 30 anys.

Normalment, aquest concepte està relacionat amb les herències. Posem un exemple per entendre-ho! Imaginem que d'una família composta per tres membres (pare, mare i filla) mor la mare. En el cas que aquesta fos la propietària de la casa i la seva filla hagués estat assignada com rebedora de l'herència (en aquest cas de l'habitatge), el pare, en el cas d'haver estat assignat com a usufructuari, podria gaudir de la casa fins a la seva mort (si així estigués estipulat en l'herència) tot i que aquesta sempre seria de la filla.

A part de les herències (usdefruit legal), hi ha altres tipus d'usdefruits, com poden ser el voluntari i per usucapió. El voluntari es caracteritza per l'acord entre els interessats i pot ser a través d'un acord en vida, per exemple, si algú compra un terreny i assigna al seu fill com usufructuari, o mitjançant el testament. En el cas de l'usdefruit per usucapió, s'adquireix la propietat si es compleixen uns requisits concrets, com, per exemple, que algú hagi posseït l'habitatge durant molt de temps.

Sabies que existien diferents tipus d'usdefruits?

  • Comparteix