Logo Agenthia

Què passa amb l'immoble en cas de divorci?

1.jpg

  • Quan es tracta d'un matrimoni amb fills, sempre que no hi hagi un acord previ entre les parts, l'ús de l'habitatge familiar l'assumeixen els fills i el progenitor en companyia del qual quedin, inclús si l'immoble és propietat exclusiva del que se'n va.
  • Si parlem d'un matrimoni sense fills, la cosa se simplifica: l'ús de la propietat correspon al titular de l'immoble.
  • En cas que la propietat sigui d'un dels cònjuges, aquesta no s'altera, independentment del divorci o del matrimoni. Cal tenir en compte, però, que pel que fa a l'ús de l'habitatge existeix una llei referent al dret d'utilització en favor d'una protecció de la família que, depenent de si hi ha fills pel mig o no, s'atribueix al cònjuge més desafavorit. En aquest cas, recau sobre el propietari la responsabilitat de tractar amb tercers i complir amb les obligacions derivades de la propietat d'un bé immoble.
  • Un altre cas bastant habitual és que l'habitatge pertanyi als pares d'un dels cònjuges i que el cedissin a la parella voluntàriament. Si és així, com en el cas anterior, l'ús de l'habitatge se cedeix a la persona que resulta més perjudicada del procés de separació. En cas que els legítims propietaris vulguin recuperar la seva possessió, caldrà esbrinar quines facultats de recuperació de l'immoble li queden a aquest tercer un cop ha estat afectat per una resolució judicial dictada en un procés de família.
  • Quan la parella està vivint en un pis en règim de lloguer i el seu ús ha estat atribuït al cònjuge que no figura en el contracte, pot romandre en l'habitatge si ho desitja, sempre que ho comuniqui a l'arrendador en el termini de dos mesos des que va ser notificada la resolució judicial.
  • I si no hi ha matrimoni? En aquest cas no caldrà passar pel jutjat. Es considera que dues persones han conviscut durant un temps, però no hi ha cap norma que dictamini que s'atribuirà l'ús d'un habitatge a una persona que no té una relació legal.

Esperem haver-vos sigut d'ajuda per veure les coses una mica més clares si us trobeu en alguna de les situacions esmentades anteriorment!

  • Comparteix