Logo Agenthia

On es diposita la fiança d'un lloguer?

1.jpg

La llei estableix una quantia d'una mensualitat de renda, però l'arrendador pot exigir, en concepte de garanties addicionals a la fiança, el lliurament d'altres dues mensualitats de la renda, per la qual cosa finalment les quantitats lliurades per l'arrendatari podran ser com a màxim de tres mensualitats de la renda.

La fiança no se la pot quedar mai l'arrendador. Una vegada l'inquilí la lliura, el propietari està obligat a dipositar-la en l'Administració autonòmica on es situï l'immoble en qüestió. Si és veritat que cada Comunitat Autònoma té una regulació específica en quant al dipòsit de la fiança es refereix, la veritat és que el seu incompliment és motiu de sanció econòmica.

D'altra banda, una vegada finalitza el contracte de lloguer el propietari té un termini d'un mes des del lliurament de les claus per part de l'inquilí per a retornar-li la fiança.

  • Comparteix