Logo Agenthia

Documentació necessària per a vendre la teva casa

1.jpg

El primer document més important és el DNI dels intervinents. També es necessita:

  1. Escriptura de la propietat, és probablement el document més rellevant. És l'escriptura que ha firmat l'actual propietari a l'hora de realitzar la compra de la vivenda.
  2. Rebut d'IBI, l'Impost de Bèns o IBI, és un tribut anual i obligatori.
  3. Cèdula d'habitabilitat, és un document administratiu que justifica l'habitatge i reuneix les condicions bàsiques per ser habitada.
  4. Certificat d'estar al corrent de pagament de la comunitat, en el cas de formar part d'una comunitat.
  5. Certificat d'eficiència energètica, és un document obligatori per vendre o llogar una casa. Aquest document és realitzat per un tècnic, indica el nivell d'eficiència energètica d'una vivenda.

En depèn quins casos també són necessaris els últims rebuts d'impostos i taxes.

  • Comparteix