Logo Agenthia

Ajudes per pagar el lloguer de l'habitatge

1.jpg

Vols sol·licitar-la? Es demana complir aquests 9 requisits:

 1. Tenir residència legal a Catalunya.
 2. La unitat de convivència ha de tenir uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer, marcats per l'IRPF, que mai podran ser superior a 2,8 vegades aquest.
 3. Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge i que aquest sigui el seu domicili habitual i permanent, a més ha d'estar-hi empadronat.
 4. El lloguer mensual de l'habitatge no superi a:
  1. Demarcació de Barcelona: 600 euros.

  2. Demarcació de Girona i Tarragona: 450 euros.

  3. Demarcació de Lleida: 400 euros.

  4. Terres de l'Ebre: 350 euros.

 5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció a una entitat financera.
 6. Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 7. Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés bancari o pagament directe a l'Administrador. No s'acceptaran pagament en metàl·lic directament al propietari del pis.
 8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 9. Complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 • Comparteix